Jest już gotowy projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniający wzory zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Modyfikacji ulegną PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D.

Zmiany te wynikają z faktu, że od 1 stycznia 2010 r. nie obowiązuje już 20-proc. stawka ryczałtu od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Podatek zryczałtowany dla tych przychodów wynosi 8,5 proc.

Ponadto zmieniają się zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegoktóre mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. W wyniku dokonanych modyfikacji ograniczeniu ulega zakres danych jakie podatnik będzie zobligowany podać w PIT, gdy zdecyduje się na złożenie wniosku o przekazanie 1 proc. Efektem tej zmiany jest usunięcie we wzorze PIT-28 w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” pola „Nazwa OPP”.

Zmianie ulega też podstawa prawna przesyłania organizacji pożytku publicznego przez naczelnika urzędu skarbowego informacji w sprawie wysokości zadeklarowanej kwoty oraz danych identyfikacyjnych podatników, którzy złożyli wniosek o przekazanie 1 proc. podatku. Projekt rozporządzenia uwzględnia ten fakt we wzorze zeznania PIT-28.

Nowe formularze zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 r.