Ministerstwo Finansów opublikowało raport dotyczący systemów finansowo-księgowych używanych przez państwowe jednostki sektora finansów publicznych. W badaniu wzięło udział 1940 jednostek, w tym m.in. ministerstwa, urzędy i izby skarbowe, sądy, państwowe osoby prawne, fundusze celowe, agencje rządowe i inne. Jednostki korzystają aż ze 150 różnego rodzaju systemów finansowo-księgowych. Badanie jest jednym z etapów poprzedzających dostosowanie systemów finansowo-księgowych do obsługi budżetu w układzie zadaniowym. Resort finansów nie wyklucza również możliwości stworzenia jednego systemu do księgowości i sprawozdawczości, z którego będą mogły korzystać jednostki państwowe.

Znakomita większość jednostek (1887) prowadzi księgi w systemie informatycznym. Jednak 53 jednostki prowadzi księgi ręcznie.

Z raportu wynika również, że większość (ponad 90 proc.) stosowanych systemów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

Jednak 143 jednostki (7,5 proc.) stosuje systemy, które nie spełniają pełnych wymogów. Wymóg taki nakłada na jednostki ustawa o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Lepiej wygląda sytuacja dotycząca wymogów określonych w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Wymagań określonych w tej ustawie nie spełnia bowiem zaledwie 25 jednostek (1,29 proc.).

Nie wszystkie stosowane systemy spełniają wymogi dotyczące sprawozdawczości określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 20, poz. 103). Jak wynika z raportu, systemy, które generują dane sprawozdawcze w formacie papierowym, jak i elektronicznym zgodnym z systemem Trezor (informatyczny system obsługi budżetu państwa), ma 32 proc. badanych jednostek (628). Prawie 40 proc. systemów nie generuje wymaganych prawem sprawozdań, a jedynie przygotowuje wyniki niezbędne do ich sporządzenia. Natomiast w 342 jednostkach (ok. 17 proc.) system pozwala utworzyć jedynie sprawozdanie w wersji papierowej. W 69 jednostkach (3,5 proc.) system w ogóle nie daje możliwości tworzenia sprawozdań.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że dostosowanie obecnych systemów finansowo-księgowych do budżetowania zadaniowego może nastąpić w 2013 roku. Opracowanie zmian systemowych i ich wdrożenie we wszystkich jednostkach będzie jednak kosztowne. Koszt ten może wynieść nawet 700 – 900 mln zł.