PROBLEM

Miasto zamierza zrealizować projekt pt. „Platforma e-learningowa”. Projekt ten będzie się ubiegać o dofinansowanie środkami UE w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, działanie IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013. Planowane wsparcie środkami UE tego projektu to 85 proc. kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu planuje się zakup następujących towarów i usług: zakup oprogramowania platformy wraz z licencją wieczystą, instalacja i konfiguracja platformy, wdrożenie szkoleń e-learningowych, zakup szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe i tzw. kompetencje miękkie, zakup szkoleń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zakup kursów językowych, zakup komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym, promocja projektu, koordynowanie projektu (usługa zlecona).

W trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu miasto nie będzie uzyskiwało żadnych przychodów z tytułu tej działalności.

Czy w związku z realizacją projektu miastu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób podatku naliczonego zapłaconego przy dokonywaniu zakupów?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie będą w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Jednostki samorządu terytorialnego, takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, lecz są objęte zwolnieniem. Zwalnia się z podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W opisanej sprawie rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunki te nie zostaną spełnione, gdyż miasto, działając jako miasto na prawach powiatu, wykonuje jedno z zadań własnych gminy, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem miasto nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanego projektu.

W zakresie tego projektu nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia ministra finansów 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Miasto ich nie spełnia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 października 2010 r. (nr ILPP2/443-1260/10-3/MR).