Zaległość podatkowa powstanie, gdy syn nie zgłosi do urzędu skarbowego otrzymanej od ojca darowizny i nie zapłaci podatku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, jak prawidłowo rozliczyć darowiznę pieniędzy między ojcem a synem. W analizowanej przez izbę sprawie w lipcu 1999 roku podatnik otrzymał od ojca 400 tys. zł, uznając je za darowiznę, ponieważ nie było napisane na przelewie, z jakiego tytułu otrzymał tę kwotę. Podatnik nie zgłosił tego faktu w urzędzie skarbowym ani nie uregulował należnego podatku.
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn – w brzmieniu obowiązującym w dacie otrzymania przez podatnika środków pieniężnych, tj. w 1999 roku – obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy i powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny.
Ponadto nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenie darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20-proc., jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.
Zgłoszenie nabycia do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn następuje przez złożenie zeznania podatkowego.
W analizowanej sprawie w dacie otrzymania środków pieniężnych powstał obowiązek podatkowy skutkujący koniecznością złożenia zeznania podatkowego i zapłatą należnego podatku od spadków i darowizn.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 października 2010 r. (nr ILPB2/436-167/10-2/MK).
20 proc. wynosi sankcyjny podatek od nieopłaconej darowizny