ADAM KWAŚNIK - Przedsiębiorcy od dawna czekali na liberalizację przepisów o e-fakturach.
Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Jak Pracodawcy RP oceniają ten dokument?
Od dawna apelowaliśmy o tego typu rozwiązania. Cieszy nas szczególnie fakt, że wreszcie ulegnie zmianie powszechnie krytykowany przez przedsiębiorców nadmierny formalizm przy stosowaniu e-faktur.
Co zmieni się w praktyce dokumentacyjnej przedsiębiorców?
Niewątpliwie będzie to służyło zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczeniu obowiązków administracyjnych po stronie podatników. Zmiany są tym ważniejsze, że obecnie obowiązujące rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług skutecznie uniemożliwia stosowanie względnie prostych, a zarazem niedrogich rozwiązań technicznych związanych ze stosowaniem elektronicznych faktur.
Czy e-rozliczenia to przyszłość kontaktów podatników z fiskusem?
Konieczna jest liberalizacja przepisów, które powinny służyć promocji innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań (tradycyjne papierowe fakturowanie powoduje znaczne zużycie papieru), a także digitalizacji dokumentów bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub systemu elektronicznej wymiany danych (EDI) tam, gdzie nie jest to niezbędne.
Przypomnijmy, że zmiany podyktowane są koniecznością implementowania do polskiego porządku prawnego norm unijnych oraz skutkami korzystnego dla podatników wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z wiosny tego roku.