Na początku roku podatniczka wystąpiła do urzędu skarbowego z prośbą o odroczenie terminu płatności PIT za 2010 rok do 30 października 2010 r. Niestety nie będzie mogła również w tym terminie zapłacić podatku.

– Czy grożą mi sankcje, jeśli nie zapłacę PIT do 30 października – pyta pani Marta z Poznania.

Niestety tak. Aleksandra Kalinowska, partner w firmie Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA, podkreśla, że niezapłacenie odroczonego podatku, zaległości lub odsetek w terminie określonym w decyzji o odroczeniu skutkuje koniecznością zapłaty należności wraz z odsetkami od zaległości podatkowych naliczonymi w taki sposób, jak gdyby odroczenia nie było, tj. za cały okres (również ten, w którym obowiązywała decyzja o odroczeniu).

– Organ podatkowy nie jest zobowiązany do wydawania decyzji w przypadku braku zapłaty odroczonego podatku w terminie, gdyż decyzja wydana w sprawie odroczenia wygasa z mocy prawa – ostrzega Aleksandra Kalinowska.

Ekspert dodaje, że organ podatkowy może wówczas wszcząć postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego np. zablokuje środki na rachunku bankowym, zajmie część wynagrodzenia. Postępowanie takie wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi obciążony zostanie podatnik. Ponadto, organ może wszcząć postępowanie karne skarbowe wobec podatnika.

Nasza rozmówczyni wskazuje także, że odroczenie zapłaty podatku jest przywilejem dla podatników, niemniej jednak niezapłacenie odroczonego podatku, zaliczki lub odsetek w terminie określonym w decyzji może sporo podatnika kosztować.

Ważne!

Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym, może odroczyć: termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od niezapłaconych zaliczek