Nie. Trzeba pamiętać, że uchylanie się od opodatkowania lub nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, którego skutkiem jest narażenie podatku na uszczuplenie, stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Przestępstwo takie w zależności od wysokości niezapłaconego podatku może być karane pozbawieniem wolności lub grzywną. Gdy niezapłacony podatek nie przekracza 5630 zł, podatnik może podlegać karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednak w przypadku osób, które złożyły wniosek o abolicję, następuje wyłączenie karalności.

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe - w zakresie dotyczącym przychodów za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek o abolicję, podatnik, w stosunku do którego organ podatkowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości lub zwrocie. W przypadku gdy umorzenie zaległości dotyczy tylko części zaległości podatkowej, podatnik nie zostanie ukarany pod warunkiem zapłaty pozostałej części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Informacji o umorzeniu postępowania karnego skarbowego nie zamieszcza się w Krajowym Rejestrze Karnym.

Dodatkowo wszczęte postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, urząd skarbowy zawiesza do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości lub decyzja w sprawie zwrotu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.

5 dni na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok