Podatnik uzyskał w 2005 roku dochody z pracy w Belgii, których nie rozliczył w Polsce. Urząd skarbowy wszczął postępowanie karne skarbowe za ten rok. Jednocześnie podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległego podatku w ramach abolicji. Czy zostanie ukarany za nieujawnienie dochodów belgijskich?
Nie. Trzeba pamiętać, że uchylanie się od opodatkowania lub nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, którego skutkiem jest narażenie podatku na uszczuplenie, stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Przestępstwo takie w zależności od wysokości niezapłaconego podatku może być karane pozbawieniem wolności lub grzywną. Gdy niezapłacony podatek nie przekracza 5630 zł, podatnik może podlegać karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednak w przypadku osób, które złożyły wniosek o abolicję, następuje wyłączenie karalności.
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe - w zakresie dotyczącym przychodów za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek o abolicję, podatnik, w stosunku do którego organ podatkowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości lub zwrocie. W przypadku gdy umorzenie zaległości dotyczy tylko części zaległości podatkowej, podatnik nie zostanie ukarany pod warunkiem zapłaty pozostałej części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Informacji o umorzeniu postępowania karnego skarbowego nie zamieszcza się w Krajowym Rejestrze Karnym.