Trzy pytania do ... KRZYSZTOFA KŁOSKOWSKIEGO , doradcy podatkowego z Instytutu Studiów Podatkowych - Jakie sankcje mogą spotkać podatnika, gdy nie zapłaci w terminie podatku?
– Podatek niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową. Podstawową konsekwencją braku zapłaty należnego podatku w terminie jest obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, które podatnik ma obowiązek samodzielnie naliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego bez wezwania. Dodatkowo taki podatnik może być narażony na odpowiedzialność karną skarbową.
Zgodnie z przepisami k.k.s. podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Na odpowiedzialność karną skarbową narażony jest również podatnik uporczywie niewpłacający podatku – jednak jednorazowy brak zapłaty podatku wyklucza możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności. Wreszcie należy mieć świadomość, że niezapłacenie podatku w terminie może wiązać się z wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a w konsekwencji – z koniecznością zapłaty, oprócz podatku wraz z odsetkami, również kosztów egzekucyjnych.