Trzy pytania do ... KRZYSZTOFA KŁOSKOWSKIEGO , doradcy podatkowego z Instytutu Studiów Podatkowych - Jakie sankcje mogą spotkać podatnika, gdy nie zapłaci w terminie podatku?
– Podatek niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową. Podstawową konsekwencją braku zapłaty należnego podatku w terminie jest obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, które podatnik ma obowiązek samodzielnie naliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego bez wezwania. Dodatkowo taki podatnik może być narażony na odpowiedzialność karną skarbową.
Zgodnie z przepisami k.k.s. podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Na odpowiedzialność karną skarbową narażony jest również podatnik uporczywie niewpłacający podatku – jednak jednorazowy brak zapłaty podatku wyklucza możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności. Wreszcie należy mieć świadomość, że niezapłacenie podatku w terminie może wiązać się z wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a w konsekwencji – z koniecznością zapłaty, oprócz podatku wraz z odsetkami, również kosztów egzekucyjnych.
Co zrobić, gdy podatnika nie stać na zapłatę podatku?
– Najprostszym sposobem jest zwrócenie się do kogoś z rodziny lub zaciągnięcie kredytu na spłatę podatku. Banki mają w tym zakresie specjalną ofertą. Inną możliwością jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Należy jednak pamiętać, że sam brak środków na zapłatę podatku nie jest w praktyce wystarczającą przyczyną uzasadniającą taki wniosek.
Czy złożenie wniosku o odroczenie podatku lub rozłożenie na raty tuż przed terminem płatności podatku pozwoli uniknąć odsetek?
– Przepisy prawa podatkowego jasno określają termin zapłaty podatku. Wobec tego niezapłacenie podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej – niezależnie od tego, czy podatnik przed upływem tego terminu złożył wniosek o rozłożenie podatku na raty. Jeżeli organ podatkowy nie rozpozna wniosku przed upływem ustawowego terminu płatności podatku, to niezapłacony podatek przekształca się automatycznie w zaległość podatkową. W takim przypadku organ podatkowy może na podstawie złożonego wniosku rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej.