Podatnicy, którzy sprzedają nieruchomość i korzystają z ulgi meldunkowej, unikną PIT tylko od wartości mieszkania lub domu. Od wartości gruntu podatek trzeba zapłacić. A jak tę wartość ustalić?

– Urzędy skarbowe odsyłają podatników do spółdzielni. Te nie chcą określać wartości gruntu – stwierdza pani Alicja Kołodziejczyk z Warszawy.

Przepisy wskazują jedynie, że wartość sprzedawanego gruntu powinna zostać określona w odniesieniu do cen rynkowych. Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, zwraca uwagę, że odesłanie przez urząd skarbowy do spółdzielni jest uzasadnione tym, że spółdzielnia powinna posiadać wycenę gruntu w prowadzonej ewidencji księgowej. Jednak ewidencja ta nie zawsze będzie odzwierciedlała wartość rynkową gruntu. Spółdzielnia może posiadać także dane dotyczące wartości gruntów w danej miejscowości.

– Spółdzielnia nie jest zobowiązana żadnym przepisem do udostępnienia tych danych – jest to więc dobra wola pracowników spółdzielni – wyjaśnia Joanna Patyk.

Ulga w PIT

Ulga meldunkowa pozwala na zwolnienie z opodatkowania przychodów ze sprzedaży budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, kupionego w latach 2007 – 2008. Warunkiem jest zameldowanie w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

– Przepis nie wspomina jednak nic o gruncie, na którym znajduje się budynek – zauważa Michał Kubik, doradca podatkowy w ABC Tax.

Wobec tego – jak dodaje Mateusz Machalski, asystent podatkowy w Independent Tax Advisers – fiskus i sądy przyjmują, że zwolnienie przysługuje jedynie przy zbyciu np. budynku, ale nie gruntu, na którym jest postawiony.

Zdanie fiskusa i sądów

Minister finansów w wydawanych interpretacjach nie zgadza się na stosowanie ulgi meldunkowej do części przychodu odpowiadającej wartości sprzedanego gruntu. Michał Kubik stwierdza, że sądy przychylają się do takiej wykładni. Zdarzają się jednak opinie przeciwne, np. wyrok WSA w Olsztynie z 23 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Ol 576/10).

Według Mateusza Machalskiego interesująca jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2011 r. (nr IPPB2/415-1074/10-4/MG), w której stwierdzono, że na potrzeby PIT należy określić wartość gruntu na podstawie obowiązujących cen rynkowych. Wówczas na podstawie wyceny będzie można określić dochód, od którego należy zapłacić podatek.

Pomoc rzeczoznawcy

Podatnicy mogą wystąpić do rzeczoznawcy majątkowego o wycenę gruntu. Takie postępowanie wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami.

– Sporządzanie oddzielnej wyceny gruntu przez rzeczoznawcę nie wynika z przepisów – mówi Michał Kubik.

Dlatego – jak stwierdza ekspert – można argumentować, że podatnik sam może określić wartość gruntu, a skorzystanie z usług rzeczoznawcy pozostaje w jego gestii. Takie twierdzenie podaje w wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 116/10).