Projekt rozporządzenia w zakresie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej i w wywiadzie skarbowym opublikowało Ministerstwo Finansów. Wynika z niego m.in., że pracownicy komórek organizacyjnych i wywiadu skarbowego kontroli skarbowej będą wykonywać pracę w systemie czasu pracy podstawowym lub równoważnym, w którym dopuszczalne będzie przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin w okresie rozliczeniowym.

System czasu pracy będzie wprowadzał: po pierwsze, kierownik wywiadu skarbowego dla pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra finansów, po drugie, dyrektor urzędu dla pracowników zatrudnionych w urzędzie kontroli skarbowej.

Pracownik będzie wykonywał pracę w zmianowym rozkładzie czasu pracy na zmiany trwające po 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiednio kierownik komórki realizacyjnej albo komórki wywiadu skarbowego będzie mógł wprowadzić wykonywanie pracy na zmiany trwające po 12 lub 24 godziny na dobę.

Również godziny pracy będą odpowiednio określane. W zmianowym rozkładzie czasu pracy na zmiany trwające po 8 godzin – po 8 godzinach pracy będzie udzielany 16-godzinny wypoczynek. Jeśli zmiana będzie trwała 12 godzin, pracownikowi będą przysługiwały 24 godziny wypoczynku. A jeżeli zmiana będzie odbywała się w porze nocnej, wypoczynek musi trwać 48 godzin. Gdy zmiana będzie 24-godzinna, pracownik będzie musiał mieć 72 godziny wolnego.

Dla każdej zmiany przewidziano przerwy. Dla zmiany 8-godzinnej będzie przysługiwać przerwa 20-minutowa. Przy zmianie na 12 godzin przerwa będzie wynosić 45 minut. A przy pracy przez 24 godziny przerwa dla pracownika wyniesie 60 minut.

W uzasadnionych przypadkach bezpośredni przełożony będzie mógł ustalić indywidualny rozkład czasu pracy pracownika.

Projekt rozporządzenia określa też zasady: pracy w dni wolne, obliczania normy godzin czasu pracy czy pełnienia dyżurów domowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 16 stycznia 2011 r.

Ważne!

Pracownik będzie mógł pełnić dyżur domowy, ale nie więcej niż cztery razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w niedzielę lub święto