Minister finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi finansów. Dodatek ten ma być szczególną formą motywowania pracowników, którzy wykonują czynności związane z kontrolą, jej przygotowaniem i opracowaniem wyników kontroli.

Uprawnieni do dodatku będą pracownicy zatrudnieni w urzędach skarbowych, jeżeli wykonują jako podstawowe zadanie o charakterze ciągłym kontrolę podatkową poza siedzibą urzędu skarbowego oraz w siedzibie urzędu skarbowego.

Dodatek będzie mógł być także przyznany pracownikom, dla których kontrola nie stanowi podstawowego zadania o charakterze ciągłym, jeżeli czynności kontroli lub z nimi związane zajmują co najmniej 25 proc. czasu pracy.

Dodatek będzie mógł przyznać: naczelnik urzędu skarbowego – w przypadku pracowników zatrudnionych w urzędzie skarbowym; dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra finansów – w przypadku pracowników zatrudnionych w tym urzędzie.

Wysokość dodatku określono od 10 proc. (różnicując co 5 proc.) do 50 proc. zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego pracownika.

Dodatek będzie przyznawany na rok kalendarzowy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt tego rozporządzenia jest konsekwencją nowelizacji ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Obecnie kwestie dodatków kontrolerskich reguluje rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi finansów (Dz.U. nr 232, poz. 2324 oraz z 2004 r. nr 261, poz. 2600).