Spółki mogą przejmować kredyt na skutek wniesienia go aportem wraz z całym majątkiem innej spółki. Czy odsetki spłacane od tego kredytu mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?
Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy przejęty kredyt ma związek z działalnością spółki. Analizowane zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych, które nie zgodziły się ze stanowiskiem reprezentowanym przez podatnika, uznając, że samo przejęcie długu regulowane w art. 519 par. 1 kodeksu cywilnego nie pociąga za sobą następstwa prawnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (rozdział 14, dział III Ordynacji podatkowej). W konsekwencji spłata przejętego długu wraz z odsetkami nie stanowi kosztu podatkowego.
Stanowisko organów podatkowych potwierdził wojewódzki sąd administracyjny w wyroku z 18 marca 2009 r. (sygn. akt I SA/OI 112/09). Zdaniem sądu decydujący jest fakt, że kredyt został zaciągnięty przed wniesieniem aportu przez inny podmiot niż podmiot spłacający odsetki. To samo dotyczy wykorzystania kredytu. W konsekwencji spłata kredytu przez spółkę, która go przejęła, stanowi jedynie wykonanie zobowiązania cywilnoprawnego i nie ma na celu ani osiągnięcia przychodów, ani zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Tym samym dyspozycja art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie jest spełniona, a odsetki od kredytu przejętego w wyniku aportu nie stanowią kosztu podatkowego.
Uważam jednak, że art. 15 ustawy o CIT, daje podstawę do wykazania istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy płaconymi przez spółkę odsetkami a uzyskiwanym przez nią przychodem. Kredyt związany jest funkcjonalnie z wnoszonym do spółki przedsiębiorstwem. Z kolei przedsiębiorstwo stanowi dla nabywającej je spółki nowe źródło potencjalnych przychodów. Odsetki dotyczące okresu po dokonaniu aportu są zatem ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich zapłata może prowadzić do osiągania przychodów przez spółkę. W konsekwencji wyrażona w analizowanym wyroku interpretacja jest zawężająca i nie zasługuje na aprobatę.