Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w opodatkowaniu spółek kapitałowych i osobowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych jest wynikiem dostosowania polskich przepisów do regulacji wspólnotowych oraz doprecyzowania i usunięcia niektórych rozbieżności.
Od 2011 roku zmienią się zasady opodatkowania wspólników spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki cywilne oraz spółki osobowe prawa handlowego). Wniesienie wkładu niepieniężnego do takiej spółki przez osobę fizyczną nie będzie przychodem tej osoby z odpłatnego zbycia tego wkładu. Takie rozwiązanie funkcjonuje obecnie w przepisach ustawy o CIT. W odniesieniu natomiast do osób fizycznych nie jest precyzyjnie określone, ale orzecznictwo w tej kwestii jest korzystne dla podatników.
Jednocześnie resort finansów planuje wprowadzić zmiany w amortyzacji aportów. Ma obowiązywać tzw. zasada kontynuacji wyceny przedmiotu wkładu (aportu), tj. odnosząca się do jego ceny nabycia lub wytworzenia. Dla wspólników spółek osobowych zmiana ta jest niekorzystna – dotychczas możliwe było podwyższanie wartości wkładu, czyli uaktualnienie do wartości rynkowej.
Projekt reguluje również kwestie rozliczenia podatkowego po likwidacji spółki osobowej oraz wystąpieniu wspólnika, które teraz nie są precyzyjnie określone.
W części dotyczącej spółek kapitałowych projekt precyzuje zasady opodatkowania operacji wymiany udziałów czy akcji, zgodnie z prawem wspólnotowym. Transakcja ma być wyłączona spod opodatkowania niezależnie od tego, czy akcjonariuszem jest osoba prawna, czy osoba fizyczna. Zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych mają być również zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne, które działają na analogicznych zasadach jak fundusze polskie.