Przedsiębiorca, który sprzedaje samochód będący w trakcie amortyzacji, uzyskany przychód pomniejsza o dokonane wcześniej odpisy amortyzacyjne.
W podatku dochodowym skutki sprzedaży samochodu wykorzystywanego w firmie i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych zależą od formy, w jakiej rozlicza się osoba prowadząca działalność gospodarczą.
Gdy przedsiębiorca wybrał formę rozliczenia ryczałtowego, to przychód ze sprzedaży samochodu opodatkowany jest stawką 3-proc. Wynika to z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Inaczej będzie w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Cena uzyska- na ze sprzedaży auta jest przychodem podatkowym na podstawie art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przychód ze sprzedaży samochodu w księdze przychodów i rozchodów wykazuje się w kolumnie 8, natomiast koszty w kolumnie 13.
Jak wyjaśnia Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, w takim przypadku kosztem uzyskania przychodu jest wartość pojazdu pomniejszo-na o dokonane odpisy amortyzacyjne. Sposób rozpoznania kosztów określa art. 22h ust. 1 oraz 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.