Podatnik pomylił się, wystawiając dowód księgowy wewnętrzny.

– Czy mogę nanieść w nim poprawki, czy muszę wystawić nowy – pyta pan Kazimierz z Lęborka.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Można poprawiać wyłącznie dowody księgowe wewnętrzne. Należy to uczynić przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb.

– Po wpisaniu poprawnej treści konieczne jest podanie daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego uprawnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej – podkreśla Andrzej Jamrozy, główny księgowy w Auxilium.

Ekspert dodaje, że należy przy tym pamiętać, że nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

Z kolei błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Przypomnijmy, że dowodami zewnętrznymi są dokumenty wystawiane przez jednostki obce lub dla jednostek obcych np. faktura VAT. Z kolei dowodami wewnętrznymi są dokumenty wystawione w ramach danego podmiotu sporządzone na własne potrzeby np. dokument wydania materiałów do produkcji, listy płac.