Ministerstwo Finansów uważa, że tylko jeden z małżonków może korzystać z ulgi internetowej, gdy wyłącznie na jego imię i nazwisko wystawione są faktury.
Małżonkowie, którzy posiadają faktury za internet wystawione na każdego z nich, mogą skorzystać z odliczenia ulgi internetowej w podwójnej wysokości, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16754/10). Takie jest też stanowisko organów podatkowych.
Tymczasem zdaniem niektórych sądów administracyjnych małżonkowie, którzy pozostają we wspólności majątkowej, razem mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i korzystają z internetu, mogą oddzielnie skorzystać z tego odliczenia, również w sytuacji gdy na fakturze są dane tylko jednego z nich (por. wyrok WSA w Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 127/08, wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 575/09).
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że warunkiem zastosowania odliczenia jest uprzednie poniesienie wydatku przez osobę korzystającą z ulgi oraz jego udokumentowanie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku ulgi internetowej dokumentem tym jest faktura VAT. Tym samym w przypadku gdy każdy z małżonków chce skorzystać z odliczenia, na fakturze powinny znajdować się dane identyfikacyjne zarówno męża, jak i żony.
Brak takiego dokumentu pozbawia podatnika prawa do ulgi internetowej. Dotyczy to zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i opodatkowujących je łącznie z dochodami małżonka.
Resort finansów radzi zatem, aby małżonkowie zainteresowani podwójnym odliczeniem aneksowali umowę na dostawę usług internetowych przez operatora, podając jako nabywcę zarówno męża, jak i żonę.