Warunkiem skorzystania z ulgi internetowej jest poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika do wysokości 760 zł rocznie, udokumentowane fakturą VAT wystawioną na dane podatnika.

Warunki odliczenia

Ewa Opalińska, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, przypomina, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki na użytkowanie sieci internetowej. Nie można zatem odliczyć wydatków na uruchomienie, serwis techniczny sieci internetowej czy też multipakiety, w których brak wyraźnego wyodrębnienia opłaty za internet.

– Istotne jest, że limit odliczenia ulgi internetowej dotyczy jednego podatnika. Jeżeli zatem w danym lokalu z internetu korzysta kilka osób opłacających abonament, limit 760 zł przysługuje każdej z nich. To samo dotyczy małżonków – stwierdza Ewa Opalińska.

Ekspert dodaje, że jednym z warunków, który powoduje sporo komplikacji w praktyce, jest wykorzystywanie internetu w miejscu zamieszkania podatnika. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu i nie ma nic wspólnego z miejscem zameldowania. Jeżeli podatnik zamieszkuje pod danym adresem tylko czasowo, bez zamiaru stałego pobytu, nie może rozliczyć wydatków na internet. Nie można również rozliczyć wydatków z tytułu korzystania z internetu równocześnie w dwóch miejscach.

Dokumentowanie wydatków

Dużo kłopotów nastręcza dokumentowanie wydatków na internet dla celów ich odliczenia.

– Organy podatkowe podkreślają, że posiadanie oryginału faktury VAT jest podstawą skorzystania z ulgi. Nie mogą jej zastąpić inne dokumenty, takie jak wyciąg bankowy potwierdzający opłacenie kosztu – podkreśla Ewa Opalińska.

Na fakturze muszą być wymienione dane podatnika, który rozlicza koszt. Jeśli podatnicy zdecydują się na skorzystanie z faktur elektronicznych, muszą wyrazić na to formalną zgodę i przechowywać faktury w formacie, w jakim zostały im przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność treści, jak również ich czytelność przez cały okres przechowywania.

– Dobrą wiadomością dla podatników jest dyskutowany projekt zmian legislacyjnych, który zakłada rezygnację z konieczności posiadania faktur VAT oraz z rozliczania wydatków na internet w miejscu zamieszkania – przypomina nasza rozmówczyni z kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Jej zdaniem, jeżeli zmiany zostaną uchwalone, dowodem wydatków poniesionych na internet będzie jakiekolwiek potwierdzenie zapłaty za internet (np. przelew), a podatnicy będą mogli bez żadnych wątpliwości rozliczyć wydatki na mobilny internet i korzystać z kafejek internetowych. Zmiany te powinny przyczynić się do dalszego wzrostu zainteresowania rozliczeniem ulgi internetowej przez podatników.