ROZMOWA

■ Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Krajowa Rada Doradców Podatkowych mają związane ręce, jeśli chodzi o uchwalenie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, ponieważ Sejm nie pracuje. Czy w takiej sytuacji jest jeszcze szansa na zmianę przepisów przed 5 grudnia?

- Pojawiają się zapowiedzi, że Sejm kolejnej kadencji rozpocznie swoje prace już w listopadzie. A zatem istnieje pewne prawdopodobieństwo, że termin 5 grudnia, który wyznaczył ustawodawcy Trybunał Konstytucyjny na dokonanie zmian, nie zostanie przekroczony i uda się nowelizację przyjąć.

■ Czy nie jest to nazbyt optymistyczny pogląd?

- Tak i zdajemy sobie z tego sprawę. Ale Krajowa Rada Doradców Podatkowych będzie czyniła wszelkie możliwe starania zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i w nowym Sejmie, aby dokonać zmian w ustawie w terminie.

■ A co, jeśli nie uda się wprowadzić zmian do 5 grudnia?

- Obecnie Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowuje stanowisko w tej sprawie. Myślę, że na początku października trafi ono do doradców podatkowych. W stanowisku tym poinformujemy doradców podatkowych, jak mają się zachować w okresie od 5 grudnia do przyjęcia nowelizacji przez Sejm. Być może będzie to wspólne stanowisko z Ministerstwem Finansów. Przedstawiciele resortu obiecali nam wypracowanie wspólnego komunikatu. Ale jeśli wydanie go miałoby się opóźniać, to Rada sama opublikuje takie stanowisko.

■ Doradców podatkowych najbardziej interesuje jednak, co oznacza brak nowelizacji dla wykonywanego przez nich zawodu?

- Chciałbym doradców podatkowych uspokoić. Jeśli do 5 grudnia ustawa nie zostanie zmieniona, zastosowanie winna znaleźć utrwalona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasada ochrony praw nabytych. Chodzi tu głównie o tych doradców podatkowych, którzy nabyli prawo do wykonywania zawodu w ramach indywidualnych kancelarii podatkowych lub w spółkach osobowych oraz tych, którzy prowadzą na rzecz i w imieniu swoich klientów ewidencje i księgi podatkowe. Skoro działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, to należy im się ochrona praw nabytych. Ewentualne opóźnienie w przyjęciu zmian w ustawie nie powinno pozbawić doradców podatkowych uprawnień. Ponadto Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w przypadku przekroczenia terminu, będzie domagać się, aby zmiana ustawy weszła z mocą wsteczną.

■ W projekcie nowelizacji ustawy jest jednak mowa o tym, że jej nieuchwalenie oznacza utratę możliwości wykonywania zawodu doradcy na własny rachunek i w spółkach osobowych, a także utratę prawa do sporządzania ewidencji i ksiąg podatkowych.

- Sformułowania użyte w uzasadnieniu do projektu wynikają z konieczności nadania tempa pracom legislacyjnym. Po to tworzyliśmy taką atmosferę wokół tej zmiany. Po analizie obecnej sytuacji i konsultacjach z ekspertami doszliśmy do wniosku, że doradcy nie powinni niczego się obawiać.

■ Czyli będą mogli dalej wykonywać zawód samodzielnie lub w spółkach cywilnych oraz sporządzać ewidencje podatkowe?

- Moim zdaniem tak.

■ A czy doradcy nie będą mieli problemów z ubezpieczeniem?

- Krajowa Rada jest w stałym kontakcie z ubezpieczycielem. Mogę zapewnić, że w tym ewentualnym zawieszonym okresie nie będzie żadnych problemów z korzystaniem z praw wynikających z polisy ubezpieczeniowej.

■ Czy po tej małej nowelizacji Krajowa Rada będzie zmierzała do kolejnych zmian w ustawie?

- W naszych planach są jeszcze dwie nowelizacje: średnia i duża. Na pewno obecna Rada nie poprzestanie na małej nowelizacji. Myślę, że przyszły rok jest odpowiednim czasem na dokonanie tych zmian.

■ Jaki pakiet propozycji zawiera średnia, a jaki duża nowelizacja?

- Pierwsza porządkuje naszą ustawę w zakresie funkcjonowania organów samorządu, łagodzi sankcję z tytułu nieterminowego ubezpieczenia doradców podatkowych. Dziś ta sankcja jest absurdalna, trzeba więc ją zmienić.

■ A duża nowela?

- Celem większej nowelizacji jest nadanie samodzielności i utworzenie regionalnych izb doradców podatkowych. Zanim jednak dojdzie do realizacji tego pomysłu, musimy przeprowadzić debatę w środowisku. W pierwszej kolejności powinni wypowiedzieć się wszyscy przedstawiciele regionów. Jest wiele kwestii do wypracowania: od zakresu działalności i kompetencji regionalnych izb po finansowanie ich działalności.

Rozmawiał ŁUKASZ ZALEWSKI