Zwolnienie z podatku, które dotyczy dochodu ze sprzedaży akcji kupionych przed 2004 rokiem, obejmuje również prawa poboru.
Zwolnione z PIT są dochody ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych do końca 2003 roku, co wynika z ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956).
Zwolniony z PIT jest dochód ze zbycia papierów wartościowych, jeśli równocześnie zostały spełnione trzy warunki. Po pierwsze, papiery te zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Po drugie, inwestor zakupił je przed 1 stycznia 2004 roku. Po trzecie, nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na Giełdzie Papierów Wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. Przy tym sprzedaż tych papierów nie może być przedmiotem działalności gospodarczej.
A co w sytuacji, gdy inwestor nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych akcje spółki przed 1 stycznia 2004 roku, a po tej dacie sprzedał wynikające z posiadania tych akcji prawo poboru? Dotychczas stanowisko organów podatkowych w tej kwestii było niekorzystne dla podatników. Fiskus stał na stanowisku, że jeśli ustalenie praw poboru akcji spółki nastąpiło w 2004 roku, to dochód z ich sprzedaży podlega 19-proc. podatkowi na podstawie art. 30b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Dla zwolnienia od podatku sprzedaży prawa poboru konieczne byłoby, aby ustalenie dnia prawa poboru miało miejsce w 2003 r. Fakt nabycia akcji z prawami poboru w 2003 roku jest niewystarczający.
Reklama
Taką wykładnię przepisów podważył jednak NSA w wyroku z 11 maja 2010 r. (sygn. akt II FSK 23/09).
Zdaniem Marka Kozaczuka, doradcy podatkowego w Kancelarii Dewey & LeBoeuf, który reprezentował podatnika w sporze z organem podatkowym, to bardzo korzystne rozstrzygnięcie.
– NSA uznał, że przepisy przejściowe do nowelizacji PIT rozciągają się nie tylko na akcje nabyte na giełdzie przed 1 stycznia 2004 r. Przyjęta w nich zasada ochrony praw nabytych obejmuje również prawa poboru wynikające z tych akcji, w tym takie prawa poboru, które oddzieliły się od akcji już po 2004 roku – dodaje.
Oznacza to, że jeśli inwestor zakupił na giełdzie przed 1 stycznia 2004 r. akcje, z których dochód ze sprzedaży nie podlega PIT, to również przed tą graniczną datą nabył związane z tymi akcjami zbywalne prawo majątkowe w postaci prawa poboru.