Rozliczenie podatkowe praw poboru akcji w PIT zależy od sposobu nabycia oraz ich zamiany na akcje.
Inwestorzy, którzy w 2010 roku nabyli prawo poboru akcji spółek notowanych na giełdzie, rozliczą je podatkowo w zeznaniu rocznym. Prawa poboru są traktowane do celu rozliczenia podatkowego tak jak inne papiery wartościowe, ale nie łączy się ich z akcjami nowej emisji, z którymi są związane. Oznacza to, że pomimo iż prawo poboru jest rozliczane w PIT-8C przez domy maklerskie, to podatkowo każdy z tych papierów wartościowych jest traktowany oddzielnie z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów zakupu i rzeczywistych przychodów z tytułu sprzedaży.
Jak mówi Robert Morawski, specjalista podatkowy w CDM Pekao, przy zakupie prawa poboru na giełdzie koszt tego zakupu staje się kosztem uzyskania przychodu w momencie zbycia samego prawa poboru bądź zbycia akcji nabytych na podstawie posiadanych praw poboru.