ORZECZENIE

Wyrok jest ważny dla wszystkich firm rekrutujących pracowników. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał bowiem, że jeśli spółka ponosi wydatki na rekrutację pracowników i otrzymują oni wynagrodzenie za wzięcie w niej udziału, to można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli rekrutowani nie podpisywali w rezultacie umowy o pracę. Organy podatkowe twierdziły, że spółka może zaliczyć wydatki na rekrutację jedynie w przypadku, gdy pracownicy podpisywali umowy. Z taką interpretacją nie zgodził się sąd.

W tej samej sprawie spółka ponosiła również wydatki na urządzenie biura. Zawarła umowę najmu biura w Moskwie z przedstawicielstwem spółki w Rosji. Poniosła wydatki na adaptację biura. W umowie była jednak klauzula, zgodnie z którą kwota gwarancyjna będzie stanowiła zapłatę za pierwszy czynsz. Spółka przedstawiając taki stan faktyczny zwróciła się do urzędu skarbowego z pytaniem, jak należy traktować te wydatki: czy jako inwestycję w kapitały i amortyzować, czy można je zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem spółki można było zaliczyć te wydatki bezpośrednio w koszty. Z taką interpretacją nie zgodziły się organy podatkowe. Zarówno naczelnik urzędy skarbowego, jak i dyrektor izby skarbowej uznali, że wydatki te spółka może amortyzować. Ich zdaniem ma tu zastosowanie przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym amortyzacji podlegają przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Sąd podzielił argumentację organów w tej części. Uchylił jednak decyzje ze względu na błędną interpretację w sprawie zaliczenia wydatków na rekrutację.

Sygn. akt: III SA/Wa 999/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl