Pracodawca, który nie pobrał i nie wpłacił podatku od abonamentu medycznego, powinien skorygować deklarację roczną o pobranych zaliczkach (PIT-4R) i odprowadzić zaległy podatek z odsetkami na rachunek urzędu skarbowego – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16702). Pracodawca musi także skorygować wystawioną pracownikowi informację PIT-11. Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkować będzie wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem decyzji o odpowiedzialności płatnika.

Jak podkreśliło MF, nie zwalnia to podatnika z obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wszystkich swoich dochodów podlegających opodatkowaniu. Obowiązek ten ciąży na podatniku, również gdy podatek nie został pobrany przez płatnika, a podatnik miał wiedzę o wszystkich swoich dochodach. Podatnik powinien skorygować zeznania podatkowe za lata, w których nie wykazał świadczenia z tytułu abonamentu medycznego.

Odpowiedzialność podatnika i płatnika za zobowiązanie podatkowe ustaje po upływie okresu przedawnienia tego zobowiązania, tj. z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Uchwała NSA z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) ostatecznie potwierdziła, że wartość zindywidualizowanych abonamentów medycznych dla pracowników jest przychodem ze stosunku pracy, podlegającym PIT. Zdaniem MF stanowisko resortu w tej sprawie od lat było powszechnie znane. Płatnicy, którzy mieli wątpliwości co do obowiązku pobierania zaliczek, mogli występować z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Płatnik, który korzysta z ochrony prawnej związanej z zastosowaniem się do interpretacji, nie będzie musiał płacić podatku wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej.

OPINIA

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers

Podatnicy przez lata byli utwierdzani przez administrację podatkową w przekonaniu, że abonamenty medyczne nie podlegają opodatkowaniu. Nawet po zmianie stanowiska Ministerstwa Finansów w 2007 roku część sądów nadal twierdziła, że świadczenie to nie jest opodatkowane. Obecnie konsekwencje tej zmiany poniosą zarówno podatnicy, jak i płatnicy. Jednak zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2007 roku podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia przez płatnika podstawy opodatkowania do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany był płatnik. W związku z tym od tego czasu szala odpowiedzialności za niepobrane zaliczki przechyla się bardziej w stronę płatnika.