Jakie wartości trzeba ująć w PIT-4R oraz PIT-8AR? Czy są to kwoty należne, czyli prawidłowo obliczone, czy też kwoty faktycznie pobrane (również pobrane w nieprawidłowej wysokości)?

W deklaracjach PIT-4R oraz PIT-8AR należy wykazać odpowiednio kwoty miesięcznych należnych zaliczek na podatek oraz należnego zryczałtowanego podatku. W deklaracji PIT-4R należy wyjaśnić różnicę między wpłatą a kwotą pobranych zaliczek na podatek.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).