Przedsiębiorca sporządził PIT-4R i PIT-8AR za 2010 rok i przesłał je do urzędu skarbowego przed 31 stycznia. Teraz nie jest pewien, czy prawidłowo wypełnił te formularze.
Jakie wartości trzeba ująć w PIT-4R oraz PIT-8AR? Czy są to kwoty należne, czyli prawidłowo obliczone, czy też kwoty faktycznie pobrane (również pobrane w nieprawidłowej wysokości)?
W deklaracjach PIT-4R oraz PIT-8AR należy wykazać odpowiednio kwoty miesięcznych należnych zaliczek na podatek oraz należnego zryczałtowanego podatku. W deklaracji PIT-4R należy wyjaśnić różnicę między wpłatą a kwotą pobranych zaliczek na podatek.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).