Podatnicy VAT mają obecnie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką, tj. pojazdów samochodowych innych niż osobowe, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony, oraz paliwa do takich samochodów. To skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej spółki Magoora (C-414/07). Od przyszłego roku ta sytuacja się zmieni. Od zakupu aut – również tych z kartką – będzie można odliczyć podatek do 60 proc. kwoty podatku na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei podatku od zakupu paliwa odliczyć nie będzie można w ogóle. Takie regulacje zawierają założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym. Ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczące aut miałyby obowiązywać przez dwa lata, tj. do 31 grudnia 2012 r. Kto na tym zyska? Oczywiście zyska budżet, a stracą podatnicy. Resort finansów szacuje, że tylko dzięki wprowadzeniu zakazu odliczania VAT od paliwa do samochodów w kasie państwa zostanie 1,8 mld zł.

Zmiany przy nieruchomościach

Zmienią się też zasady odliczania podatku od nieruchomości wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety, te zmiany też będą niekorzystne dla podatników.

W uproszczeniu tłumacząc, dziś jest tak, że przedsiębiorca, który kupuje nieruchomość w ramach prowadzonej firmy, ma prawo do pełnego odliczenia VAT w związku z tym zakupem. Nie istotne jest, czy nabyta nieruchomość używana jest na cele firmowe czy też na cele prywatne podatnika lub jego pracowników. Od przyszłego roku cel używania nieruchomości będzie miał znaczenie przy rozliczeniach z fiskusem.

Resort finansów chce bowiem doprecyzować przepisy tak, aby w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników – których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony powinien zostać obliczony według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów firmowych.

Okazjonalni przewoźnicy

Trybunał Europejski UE w wyroku C-311/09 zakwestionował szczególny sposób rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Trybunałowi nie spodobało się, że kwotę podatku ustala się od każdej z podróżujących osób jako iloczyn stawki 7 proc. i kwoty 285 zł. W związku z tym MF planuje zmianę również tych przepisów. W opisanych przypadkach będą stosowane ogólne reguły opodatkowania tych usług (tj. opodatkowanie według stawki 7-proc. z uwzględnieniem pokonanych odległości, obowiązek rejestracji dla potrzeb tego podatku, składanie deklaracji i rozliczanie VAT w urzędzie skarbowym).

Energia i gaz

Założenia do zmian w ustawie o VAT przewidują jeszcze nowelizację przepisów regulujących miejsce opodatkowania dostaw gazu w systemie gazowym oraz energii elektrycznej, jak również szczególne określenie miejsca świadczenia usług związanych z dostawą energii i gazu. Przykładowo w ustawie o VAT z definicji wyrobu akcyzowego ma zostać wyłączony gaz dostarczany w systemie gazowym znajdującym się na terytorium Wspólnoty lub jakiejkolwiek sieci połączonej z takim systemem. Doprecyzowana ma zostać definicja systemu gazowego oraz uregulowane zasady związane z dostawą i importem energii cieplnej i chłodniczej.

OPINIA

Maciej Grabowski

wiceminister finansów

Założyliśmy, że zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wejdzie w życie od 1 stycznia 2011 r. Ograniczenia w niej zawarte dotyczące samochodów i paliwa będą obowiązywały przez dwa lata. Pozwolą one na zniwelowanie ujemnych skutków budżetowych wynikających z realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora. Inne planowane zmiany, np. opodatkowanie okazjonalnych przewozów drogowych osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą pozwolą wyeliminować niezgodności polskich regulacji z prawem UE.