Dzięki nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która wchodzi w życie 30 lipca, organy kontroli skarbowej będą mogły żądać szerszego katalogu danych. Za nieudzielenie informacji będą kary.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA:
Wchodząca w życie 30 lipca 2010 r. nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej, poza zmianami dotyczącymi postępowania kontrolnego, rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych na żądanie organów kontroli skarbowej. Co się zmieni?
TOMASZ ROLEWICZ:*
Przede wszystkim zobowiązano banki, przedsiębiorstwa maklerskie, SKOK-i, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne do przekazywania na żądanie organu kontroli skarbowej danych identyfikujących posiadacza rachunku bankowego, jeżeli zdaniem organu posiadacz tego rachunku posługuje się nim w celu prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.
Czy inne podmioty będą musiały też przekazywać informacje?
Tak. Na wydawców i redaktorów czasopism, nadawców programów radiowych i telewizyjnych oraz usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) nałożono obowiązek udzielania – na żądanie organu kontroli skarbowej – informacji o firmie i adresie przedsiębiorców lub imionach, nazwiskach i adresach osób fizycznych zamieszczających te ogłoszenia i reklamy, pozwalających na ich identyfikację.
Dodatkowo organy kontroli skarbowej zostały uprawnione do żądania od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą udostępnienia informacji (w tym także danych osobowych) o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego kontrolowanych przez te organy podmiotów.
Jak kontrola skarbowa będzie występować o te dane?
Żądanie udostępnienia wymienionych informacji przekazywane będzie przez organ kontroli skarbowej w formie postanowienia. Podmiotowi, do którego skierowano takie postanowienie, przysługiwać będzie zażalenie do generalnego inspektora kontroli skarbowej.
Czy są sankcje za nieudzielanie informacji?
Tak. Za nieudzielenie informacji grozi kara pieniężna do 5 tys. zł.
Czy zmienią się obowiązki dotyczące przesyłania informacji o stanie majątkowym podatnika?
Znacznie rozszerzono zakres informacji co do stanu majątkowego kontrolowanych podmiotów, które są przekazywane przez banki, przedsiębiorstwa maklerskie, SKOK-i, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne na pisemne żądanie generalnego inspektora kontroli skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej.
Po nowelizacji oprócz informacji o posiadanych rachunkach bankowych przekazywane będą także informacje w zakresie posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, a obok obrotów i stanów tych rachunków także podawane będą wpływy i obciążenia rachunków i ich tytuły oraz odpowiednio ich nadawcy i odbiorcy.
Przekazywane także obecnie informacje o zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczek poszerzone zostaną o dane dotyczące wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także dane dotyczące umów depozytowych i umów udostępniania skrytek sejfowych.
Warto pamiętać, że te informacje mogą być przekazywane organom kontroli skarbowej również w toku kontroli skarbowej, jeżeli – po uprzednim wezwaniu kontrolowanego do udzielenia informacji z tego zakresu – kontrolowany nie wyrazi zgody na udzielenie tych informacji, nie udzieli informacji lub upoważnienia w wyznaczonym terminie albo nie upoważni organu kontroli skarbowej do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji.
*Tomasz Rolewicz
menedżer w dziale prawnopodatkowym PricewaterhouseCoopers