JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ PREZYDENT

Spółdzielnia mieszkaniowa występuje z wnioskami do departamentu geodezji urzędu miasta o wydanie wypisów z rejestru gruntów, z kartoteki budynków, mapy ewidencyjnej z rejestru gruntów - nieruchomości będących własnością spółdzielni lub będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Wnioski takie są podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni. Do odbioru dokumentów spółdzielnia upoważniła na czas nieokreślony swojego pracownika. Oryginał dokumentu pełnomocnictwa został złożony w departamencie geodezji urzędu miasta wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Czy przy odbiorze dokumentów istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo od okazanej kserokopii upoważnienia (pełnomocnictwa)?

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (odpisu, wypisu lub kopii) powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie. Decydująca jest tu zatem okoliczność, czy dany dokument pełnomocnictwa (upoważnienia) jest składany w organie administracji publicznej, czy też jedynie okazywany. W omawianej sytuacji, o ile treść złożonego wcześniej pełnomocnictwa wskazuje na bezterminowe uprawnienie do działania w konkretnym zakresie (w tym wypadku odbioru dokumentów) przez daną osobę - okazywanie kserokopii pełnomocnictwa ma jedynie znaczenie potwierdzające dane osobowe pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu, że takie pełnomocnictwo znajduje się w posiadaniu departamentu geodezji urzędu miejskiego. Czynność ta równie dobrze mogłaby zostać zastąpiona wylegitymowaniem się przez pełnomocnika dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i porównaniem jego danych osobowych z danymi znajdującymi się w dokumencie pełnomocnictwa złożonym uprzednio w urzędzie. Zatem nie istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo przy odbiorze dokumentów.

Postanowienie prezydenta miasta Białegostoku z 10 sierpnia 2007 r., nr Fn.IV.0717-I-3/2007

EWA MATYSZEWSKA