Przez dwa lata darowizny dla powodzian będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Jednak nieprecyzyjne przepisy mogą utrudnić korzystanie ze zwolnienia.

Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, która weszła w życie 9 lipca, zwolnienie obejmuje darowizny przeznaczone do końca 2012 r. przez obdarowanego na usuwanie skutków powodzi. Nie wiadomo jednak, czy darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Ustawa nie określa również, czy i w jaki sposób należy udokumentować jej przeznaczenie na usunięcie skutków powodzi.

Brak obowiązku zgłoszenia

W ocenie Mateusza Kobylińskiego, dyrektora, doradcy podatkowego w firmie doradczej KPMG, zwolnienie ma zastosowanie w przypadku darowizn, które powodzianin otrzyma od osób innych niż wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tych osób zwolnione jest z podatku.

W przypadku nabycia rzeczy i praw majątkowych od osób najbliższych obdarowany zobowiązany jest do składania do organu podatkowego zgłoszenia o nabyciu na formularzu SD-Z2.

– Przepisy nie przewidują jednak takiego zgłoszenia dla szczególnego przypadku nabycia zwolnionej od podatku darowizny na cele likwidacji skutków powodzi – mówi Mateusz Kobyliński.

Praktycznym rozwiązaniem wydaje się zatem złożenie zeznania podatkowego SD-3.

– Należałoby w nim wykazać wartość darowizny z odpowiednią adnotacją o charakterze i przeznaczeniu darowizny oraz wskazać podstawę jej zwolnienia z opodatkowania w części H formularza – uważa Mateusz Kobyliński.