Osoby, które w skutek powodzi utraciły swój dobytek, będą mogły liczyć na pomoc finansową ze strony państwa. Świadczenia uzyskiwane przez powodzian w związku z pomocą materialną finansowaną ze środków budżetu państwa oraz środków z budżetów samorządowych w związku z katastrofą naturalną, jaką jest powódź, będą zwolnione z podatku dochodowego. Określenie rodzajów świadczeń oraz ich wysokości należy do obowiązków poszczególnych samorządów. Wyłączeniu z opodatkowania będą podlegały świadczenia udzielone w związku z jednorazową pomocą. Zwolniona z podatku będzie cała wartość udzielonego jednorazowo świadczenia.

Poszkodowani wskutek powodzi mogą również liczyć na pomoc finansową otrzymaną od zakładu pracy. Pomoc taka zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem do końca 2010 roku jest zwolniona z podatku. Przepisy rozporządzenia przewidują zaniechanie poboru podatku dochodowego w odniesieniu do pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy o klęsce żywiołowej, do której niewątpliwie zalicza się powódź.

Zwolniona z podatku jest ponadto pomoc sąsiedzka udzielana w ramach usuwania skutków powodzi. Inaczej wygląda sytuacja, w której otrzymana pomoc ma charakter darowizny. Wówczas decydujące znaczenie ma to, w jakiej wysokości była świadczona pomoc oraz do jakiej grupy podatkowej należy osoba przekazująca darowiznę. I tak między członkami najbliższej rodziny darowizna jest zwolniona z podatku; w przypadku darowizny między osobami z dalszej rodziny obowiązek podatkowy powstaje, jeśli kwota darowizny przekroczy 7276 zł; natomiast w przypadku darowizny od osoby niespokrewnionej obowiązek podatkowy powstaje po przekroczeniu kwoty 4902 zł.

ep

Podstawa prawna

Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).

Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 226, poz. 1819).