Napiwki otrzymane przez pracowników stanowią przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak opodatkowane są napiwki. Według izby napiwki otrzymane przez pracowników zawsze są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mogą jednak stanowić przychód ze stosunku pracy bądź przychód z tzw. innych źródeł. O zakwalifikowaniu napiwków do jednego z tych źródeł decyduje sposób ich otrzymania.
W analizowanym przez izbę przypadku podatniczka była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w kasynie. Otrzymuje napiwki, które są ewidencjonowane w rejestrze i wypłacane przez pracodawcę. Gromadzone są one w jednym miejscu, specjalnie do tego przeznaczonym, bez możliwości indywidualnego wskazania osoby, której przysługują, po czym w okresach miesięcznych pracodawca za pokwitowaniem, na podstawie sporządzonej listy, dokonuje ich podziału i wypłaty na rzecz pracowników, w tym na rzecz podatniczki.