Każda zarobiona w wakacje kwota podlega opodatkowaniu. Rozliczyć z fiskusem trzeba dochody z pracy sezonowej. Za niedopełnienie obowiązków podatkowych grozi kara grzywny.
RAPORT
Podczas wakacji pracę w charakterze np. kelnerów chętnie podejmują studenci. Zatrudniani są m.in. na podstawie umowy o pracę. W wyniku nałożonych na pracodawcę – płatnika obowiązków, odprowadzane są od określonego wynagrodzenia składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Jednak nie tylko wynagrodzenie z umowy o pracę jest opodatkowane.

Podatek od napiwków

Znaczną część wynagrodzenia młodych ludzi, którzy w wakacje są zatrudnieni w restauracjach, pubach czy kawiarniach, stanowią napiwki. W praktyce pojawiają się spory, jak pracodawca powinien je traktować, czy jako przychody ze stosunku pracy czy dochód z innych źródeł.
– O sposobie kwalifikowania napiwków decyduje sposób ich wypłaty. Znaczenie ma, czy napiwki trafiają do pracodawcy czy bezpośrednio do pracownika – wyjaśnia Robert Wojewódka, dyrektor UKS w Opolu.
Środki w postaci napiwków adresowane imiennie do określonego pracownika, ale trafiające do pracodawcy, który później rozdziela je wśród pracowników, stanowią przychód ze stosunku pracy. Podlegają one opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę, od których płatnik (np. kasyno, restauracja) pobiera zaliczki na podatek i wykazuje w przekazanej pracownikowi informacji PIT-11.
Odmiennie opodatkowane są kwoty, które pracownik otrzymuje bezpośrednio od klienta (bez pośrednictwa pracodawcy). Wartości takich napiwków nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy.
– Napiwki te stanowią przychód z innych źródeł i pracownik powinien je sam wykazać w zeznaniu rocznym – stwierdza Robert Wojewódka.
Natomiast w przypadku gdy osoba fizyczna ma zamiar w okresie wakacyjnym prowadzić działalność gospodarczą, musi, tak jak pozostali przedsiębiorcy, przestrzegać przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej ewidencjonowania.
Każdy może rozpocząć działalność handlową, usługową lub produkcyjną już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można wskazać późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.Praca za granicą

Okres lata sprzyja też wyjazdom zagranicznym i podejmowaniu tam pracy dorywczej. Również taki wyjazd będzie wiązał się z obowiązkami podatkowymi. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych regulują zawarte przez Polskę z innymi krajami umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.
Należy wiedzieć, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Agnieszka Derkacz z UKS w Opolu przypomina, że osoby, które zdecydują się na wyjazd do pracy sezonowej, zobowiązane są po powrocie do kraju wpłacić zaliczki na podatek dochodowy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym. Zaliczkę wpłaca się w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wrócił do kraju.
– Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płacony w terminie złożenia zeznania rocznego – stwierdza Agnieszka Derkacz.

Ważna kasa fiskalna

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak wskazuje Robert Wojewódka, ustawodawca przewidział jednak zwolnienia z tego obowiązku. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2009 r. np. podatników rozpoczynających sprzedaż w 2009 roku, gdy ich obrót ze sprzedaży nie przekroczy 20 tys. zł.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Jego wysokość odpowiada 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
– Trzeba mieć na uwadze, że za niedopełnienie wspomnianych obowiązków podatkowych grozi kara grzywny na podstawie kodeksu karnego skarbowego – ostrzega Agnieszka Derkacz.