RAPORT

Podczas wakacji pracę w charakterze np. kelnerów chętnie podejmują studenci. Zatrudniani są m.in. na podstawie umowy o pracę. W wyniku nałożonych na pracodawcę – płatnika obowiązków, odprowadzane są od określonego wynagrodzenia składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Jednak nie tylko wynagrodzenie z umowy o pracę jest opodatkowane.

Podatek od napiwków

Znaczną część wynagrodzenia młodych ludzi, którzy w wakacje są zatrudnieni w restauracjach, pubach czy kawiarniach, stanowią napiwki. W praktyce pojawiają się spory, jak pracodawca powinien je traktować, czy jako przychody ze stosunku pracy czy dochód z innych źródeł.

– O sposobie kwalifikowania napiwków decyduje sposób ich wypłaty. Znaczenie ma, czy napiwki trafiają do pracodawcy czy bezpośrednio do pracownika – wyjaśnia Robert Wojewódka, dyrektor UKS w Opolu.

Środki w postaci napiwków adresowane imiennie do określonego pracownika, ale trafiające do pracodawcy, który później rozdziela je wśród pracowników, stanowią przychód ze stosunku pracy. Podlegają one opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę, od których płatnik (np. kasyno, restauracja) pobiera zaliczki na podatek i wykazuje w przekazanej pracownikowi informacji PIT-11.

Odmiennie opodatkowane są kwoty, które pracownik otrzymuje bezpośrednio od klienta (bez pośrednictwa pracodawcy). Wartości takich napiwków nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy.

– Napiwki te stanowią przychód z innych źródeł i pracownik powinien je sam wykazać w zeznaniu rocznym – stwierdza Robert Wojewódka.

Natomiast w przypadku gdy osoba fizyczna ma zamiar w okresie wakacyjnym prowadzić działalność gospodarczą, musi, tak jak pozostali przedsiębiorcy, przestrzegać przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej ewidencjonowania.

Każdy może rozpocząć działalność handlową, usługową lub produkcyjną już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można wskazać późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.