Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane za 2009 rok powinny być zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.
Po raz pierwszy w 2010 roku sprawozdania skonsolidowane w przypadku, gdy rok obrotowy grupy kapitałowej pokrywa się z kalendarzowym, muszą być zatwierdzone do końca czerwca.
Jak przypomina Piotr Bejger, menedżer w Dziale Audytu PricewaterhouseCoopers, nowelizacja ustawy o rachunkowości zrównała termin zatwierdzenia skonsolidowanego i jednostkowych sprawozdań finansowych. Oznacza to skrócenie czasu na przyjęcie raportu skonsolidowanego nawet o trzy miesiące.
– Planując zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzające roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, warto rozważyć uwzględnienie w nim również sprawozdania skonsolidowanego – twierdzi nasz rozmówca.
Warunkiem takiego działania jest zakończenie badania obu tych sprawozdań, a także sprawozdań istotnych jednostek zależnych. Bardzo często audytor badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe polega na procedurach badania wykonanych przez audytorów badających sprawozdania finansowe jednostek zależnych. Piotr Bejger podkreśla, że jeśli sprawozdanie skonsolidowane za 2009 rok musi być zbadane i zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, więc dobrze byłoby, aby badania sprawozdań finansowych istotnych jednostek zależnych były już zakończone.