W Polsce jednostki sektora finansów publicznych prowadzą ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości. Katarzyna Włodarska, menedżer i wykładowca w Ernst & Young Academy of Business, przypomina również, że na rachunkowość sektora publicznego dodatkowo wpływ ma ustawa o finansach publicznych i rozporządzenia ministra finansów, m.in. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

– Niestety, ich poziom szczegółowości nie jest wystarczający i bardzo często zdarza się, że sporządzając sprawozdanie finansowe dla jednostki sektora publicznego istnieje wiele wątpliwości, na które w regulacjach krajowych nie ma odpowiedzi – uważa nasza rozmówczyni.

Dlatego też według eksperta warto wtedy sprawdzić, jak dana kwestia została uregulowana w międzynarodowych standardach opracowanych specjalnie dla sektora publicznego (ang. IPSAS – International Public Sector Accounting Standards).

Promocja standardów

Katarzyna Włodarska wyjaśnia, że Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP) są tworzone przez Międzynarodową Federację Księgowych (ang. IFAC – International Federation of Accountants). Nie mają wiążącej mocy prawnej. Rozwój standardów jest jednakże w dużej mierze promowany i finansowany przez takie organizacje, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz rządy krajów rozwiniętych (np. Kanady).

Jak podkreśla Angelika Rokicka-Buczek, wykładowca w Ernst & Young Academy of Business, przyjęcie MSRSP jako podstawy sporządzenia sprawozdań finansowych uważa się za krok w kierunku efektywnego i transparentnego systemu księgowego poprawiającego zasady ładu organizacyjnego kraju.

– Szacuje się, że obecnie około 60 krajów oraz międzynarodowe organizacje jak np. OECD, NATO czy Komisja Europejska stosują lub przygotowują się do stosowania MSRSP jako podstawy sporządzania sprawozdań finansowych – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że standardy po raz pierwszy ukazały się w 2000 roku – na początku było ich osiem, w kolejnych latach lista wydłużała się. Obecnie wydane jest 26 standardów bazujących na zasadzie memoriałowej oraz jeden (w dwóch częściach) dotyczący sprawozdawczości finansowej przy zastosowaniu zasady kasowej. Angelika Rokicka-Buczek podkreśla, że państwa unijne, które obecnie korzystają ze standardu kasowego, traktują to jako opcję przejściową, z docelowym przejściem na rachunkowość memoriałową.