Zmiana w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 1 (MSR 1) – Prezentacja sprawozdań finansowych, którą trzeba zastosować do sprawozdań za 2011 rok, dotyczy prezentacji zmian w kapitale własnym.

Monika Warmbier, biegły rewident, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że na podstawie tego standardu jednostka ma obowiązek zaprezentowania w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym uzgodnienia zmian pomiędzy stanem poszczególnych składników kapitału własnego na początek okresu sprawozdawczego a ich stanem na koniec tego okresu. Obecne rozwiązanie wymagające podziału zmian pozycji w zestawieniu zmian w kapitale własnym na wynikające z transakcji ujmowanych w rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodach czy transakcji z właścicielami pozwala na szczegółową analizę tych zmian.

– Ponadto zmieniony MSR 1 precyzuje, że zmiany poszczególnych składników kapitału własnego wynikające z transakcji ujętych jako inne całkowite dochody, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym, mogą zostać zaprezentowane w zestawieniu zmian w kapitale własnym lub w innych informacjach objaśniających – twierdzi nasza rozmówczyni.

Wymóg ten obowiązuje dla sprawozdań finansowych, które będą sporządzane za okresy roczne rozpoczynające się od 1 stycznia 2011 r. Według Moniki Warmbier warto zastosować je już wcześniej właśnie ze względu na fakt, że zwiększa ona przejrzystość informacji na temat zmian w kapitale własnym jednostki i dostarcza użytecznych informacji czytelnikowi sprawozdań finansowych.