Czy jest PIT od pomocy udzielonej przez gminę

Jednostki samorządu terytorialnego chcąc pomóc powodzianom, postanowiły wspierać ich finansowo. Czy dofinansowanie z gminy na walkę ze skutkami powodzi jest opodatkowane?

NIE

Świadczenia uzyskiwane w związku z materialną pomocą finansowaną ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów – np. gminy w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym – korzystają ze zwolnienia podatkowego. Przepisy te nie odnoszą się do konkretnych kwot, które podlegają zwolnieniu. Stanowią, że w takiej sytuacji z opodatkowania wyłącza się świadczenia udzielone w związku z jednorazową pomocą. Zwolnieniu będzie zatem podlegała cała wartość udzielonego jednorazowo świadczenia. Rodzaj i wysokość świadczenia określane są już przez samorządy.

Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy zapomoga od szefa jest bez podatku

Pracodawca podatniczki wypłaci osobom, które ucierpiały w powodzi, zapomogi. Będą to wypłaty jednorazowe nieprzekraczające 2 tys. zł na pracownika. Czy zapomoga od pracodawcy będzie zwolniona z podatku?

TAK

Zapomogi otrzymane z zakładów pracy są zwolnione z podatku. Jednak to zwolnienie jest limitowane. Podatku nie trzeba płacić od wsparcia do 2280 zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę trzeba opodatkować.

Dodatkowo do końca 2010 roku obowiązuje rozporządzenie, które przewiduje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej. Za katastrofę naturalną zgodnie z tą ustawą uznaje się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Minister finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6 tys. zł w ciągu roku podatkowego.

Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 226, poz. 1819).

Czy zasiłek celowy podlega PIT

Przepisy o pomocy społecznej przewidują możliwość przyznania i wypłacania przez gminę zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Czy taki zasiłek jest objęty podatkiem dochodowym?

NIE

Powódź jest zdarzeniem losowym. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Taki zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodu. Świadczenia udzielone z pomocy społecznej są zwolnione z opodatkowania.

Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).