W testamencie będzie można dysponować konkretnymi przedmiotami majątku. Umożliwia to konstrukcja tzw. zapisu windykacyjnego regulowanego w rządowym projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, który jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Własność rzeczy i praw majątkowych będzie przechodziła na zapisobiorcę z mocy prawa z chwilą śmierci, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności związanych z roszczeniem o wykonanie zapisu. Wprowadzenie zapisu windykacyjnego skutkuje koniecznością zmian na gruncie prawa podatkowego

– Przychód osoby fizycznej uzyskany z tytułu nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem zapisu windykacyjnego podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn, a nie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych – mówi Andrzej Ossowski, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego A. Ossowski. Obowiązek podatkowy powstanie po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. 

– Nabycie w drodze zapisu windykacyjnego między członkami najbliższej rodziny będzie w całości zwolnione z podatku – dodaje Andrzej Ossowski. Osoby nieobjęte tym zwolnieniem, które tytułem zapisu będą nabywały mieszkania lub domy będą mogły korzystać z ulgi podatkowej, pozwalającej nie płacić podatku od nieruchomości o powierzchni do 110 mkw.