Definicja audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności:

● adekwatności,

● skuteczności

● efektywności

● kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

Gdzie można uzyskać tytuł doktora umożliwiający świadczenie usług audytorskich

Wykaz jednostek organizacyjnych, które są uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, zawarty jest w obwieszczeniu przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (MP z 2007 r. nr 41, poz. 462). W celach informacyjnych zamieszczony jest on również na stronie internetowej: http://www.ck.gov.pl.

Podstawa prawna
Art. 272–287 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).