Ustawa z 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła znaczne zmiany w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują przepisy, które umożliwią przeprowadzanie tych czynności nie tylko audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w jednostce, ale też usługodawcy zewnętrznemu. W obu przypadkach wymagane są te same kwalifikacje zawodowe.

Korzystanie z usługodawcy

Możliwość zatrudnienia firmy zewnętrznej będzie dotyczyć jedynie małych jednostek, tj.:

● państwowych jednostek budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków nie przekroczy 100 mln zł,

● uczelni publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów nie przekroczy 100 mln zł,

● samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów nie przekroczy 100 mln zł,

● agencji wykonawczych i państwowych funduszy celowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów nie przekroczy 100 mln zł.

Powyższe jednostki będą mogły skorzystać z usługodawcy zewnętrznego również wtedy, gdy zatrudniają mniej niż 200 pracowników. Warunkiem przeprowadzenia audytu przez zewnętrznego usługodawcę jest uzyskanie zgody ministra kierującego działem administracji rządowej. Z usługodawcy zewnętrznego mogą ponadto skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 mln zł.

Należy również pamiętać, że umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych z usługodawcą powinna zawierać postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.