Dokument tax free musi potwierdzać sprzedaż na rzecz podróżnego, który nabył towar, wywiózł go poza terytorium UE, zwrócił się do sprzedawcy o zwrot podatku i zwrot ten otrzymał.
Firma rozważa wejście do systemu zwrotu VAT dla podróżnych. Jeśli podejmie taką decyzję, będzie sprzedawać towary na zasadach tax free, czyli zwrot VAT dla podróżnych. Nie wie jednak, na jakie elementy dokumentów tax free powinna zwracać uwagę.
– Według jakich zasad muszą być wystawiane dokumenty tax free – pyta pan Marek z Białegostoku.
Dokumenty tax free muszą spełniać wymogi określone w art. 127 – 129 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (Dz.U. nr 88, poz. 838).
Spełnienie warunków określonych w przepisach decyduje o możliwości zastosowania zerowej stawki VAT przez sprzedawcę. W przypadku gdy dokumenty nie będą spełniały ściśle określonych wymogów, organy kontrolne zakwestionują sprzedawcy prawo do zastosowania stawki 0-proc. stawki VAT, co potwierdza jeden z najnowszych wyroków WSA w Lublinie, z 14 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Lu 645/09).
Sąd orzekł, że przysługujące podatnikowi prawo do zastosowania 0-proc. stawki VAT w przypadku sprzedaży na zasadach tax free nie może być oparte na posiadaniu jakiegokolwiek dokumentu tax free. WSA podkreślił, że dokument ten musi się cechować poprawnością materialną, a zatem potwierdzać sprzedaż na rzecz faktycznego nabywcy, który w rzeczywistości nabył towar, a następnie wywiózł go poza terytorium Wspólnoty i zwrócił się do sprzedawcy o zwrot podatku i zwrot ten otrzymał. A zatem – jak wynika z wyroku – koniecznym warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki VAT jest udokumentowanie wywozu poza granice Wspólnoty za pomocą prawidłowo wystawionych dokumentów tax free, potwierdzających rzeczywiste zdarzenia. Powyższe rozporządzenie określa natomiast wymogi formalne dokumentów tax free.
Podstawa prawna
Art. 127 – 129 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).