Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak opodatkowane są świadczenia w postaci zwrotu kosztów za dowóz do szkoły niepełnosprawnego dziecka. W omawianej sprawie matka dowozi 6-letniego niepełnosprawnego syna do szkoły, bo gmina nie zapewniła mu transportu. Podatniczka nie chce przyjąć zwrotu wydatków za dowóz od gminy, bo ta wypłacane kwoty traktuje jako dochód i opodatkowuje.

Warszawska izba przypomniała, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) zwolniony od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty. W myśl tego przepisu sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych; 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza podane odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.