Cofnięcie pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym jest skuteczne, gdy zostało złożone na piśmie lub ustnie do protokołu.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne spółki akcyjnej dotyczące skuteczności doręczenia decyzji VAT. Sąd uznał, że jeżeli organ podatkowy nie podjął próby doręczenia decyzji pełnomocnikowi spółki, nie można mówić o doręczeniu zastępczym. Jeżeli pracownik organu podatkowego nie wypełnił druku o odmowie przyjęcia decyzji przez pełnomocnika spółki, nie można uznać, że podjął próbę doręczenia.
Jednocześnie NSA nie zgodził się ze skarżącą spółką, że w sprawie doszło do skutecznego wypowiedzenia pełnomocnictwa. Samo wręczenie przefaksowanego dokumentu odwołującego pełnomocnictwo pracownikowi organu podatkowego nie było skuteczne dla celów podatkowych – podkreślił sędzia Artur Mudrecki. Podatnik może skutecznie odwołać pełnomocnictwo dla celów podatkowych tylko wtedy, gdy przedłoży to organowi na piśmie lub ustnie do protokołu.
Spór w sprawie dotyczył okoliczności faktycznych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych. Organ podatkowy zdecydował się na ich doręczenie za pośrednictwem pracownika urzędu bezpośrednio pełnomocnikowi podatnika. Pełnomocnik spółki pokazał pracownikowi urzędu faks. Po telefonie do naczelnika urzędu skarbowego pracownik postanowił doręczyć decyzje nowemu pełnomocnikowi spółki. Gdy jednak okazało się, że kancelaria będzie zamknięta, organ uznał, że pierwszy pełnomocnik odmówił przyjęcia decyzji. W takim przypadku zgodnie z przepisami następuje doręczenie zastępcze.
Wyroki są prawomocne.
Sygn. akt I FSK 619/09.