ELŻBIETA LUTOW o utrudnieniach administracyjnych dla firm - W ostatnim czasie w praktyce organów skarbowych, ale także innych organów administracji publicznej, pobiera się opłaty skarbowe od złożenia pełnomocnictwa w każdej sprawie z zakresu kompetencji tych organów.
EWA MATYSZEWSKA:
Trwają konsultacje projektu znoszącego bariery administracyjne dla przedsiębiorców. Według Związku Rzemiosła Polskiego jedną z takich barier jest opłata od pełnomocnictwa. Co w obowiązku jej zapłaty jest uciążliwego?
ELŻBIETA LUTOW*:
Nie tyle w samym obowiązku poniesienia, w sumie niewielkiej kwotowo, opłaty skarbowej, ile raczej z powodu uciążliwego obowiązku sposobu jej zapłaty oraz mnożenia żądań składania dodatkowych pełnomocnictw. Jeśli obowiązek złożenia pełnomocnictwa i uiszczenia opłaty egzekwowany byłby w sposób racjonalny, tak jak to było przed rokiem 2007, przed wprowadzeniem zmian w ustawie o opłacie skarbowej, nie zgłaszalibyśmy tych uwag.
W ostatnim czasie w praktyce organów skarbowych, ale także innych organów administracji publicznej, pobiera się opłaty skarbowe od złożenia pełnomocnictwa w każdej sprawie z zakresu kompetencji tych organów. Ustawa o opłacie skarbowej mówi o obowiązku pobrania jej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Uważamy, że przepis ten jest nadużywany na niekorzyść obywateli, w tym przedsiębiorców. Organy administracji w prowadzonym postępowaniu nie honorują pełnomocnictw ogólnych, żądając złożenia pełnomocnictw odrębnie dla każdej czynności urzędowej i wniesienia za każdym razem opłaty skarbowej.
Stało się to wszystko jeszcze bardziej uciążliwe po eliminacji znaków opłaty skarbowej. Aby uiścić opłatę 17 zł za złożenie pełnomocnictwa, trzeba najpierw ustalić właściwy organ i numer jego rachunku bankowego i dopiero dokonać przelewu bankowego. Wiąże się to z pewnymi uciążliwościami.
Jakich zmian chcieliby przedsiębiorcy?
Wnioskujemy o doprecyzowanie przepisów albo wydanie urzędowej interpretacji w tej sprawie – w kierunku uniemożliwiającym organom administracji publicznej żądanie złożenia kolejnych pełnomocnictw skutkujących koniecznością poniesienia kolejnej opłaty skarbowej.
Optymalnym rozwiązaniem byłoby zwolnienie zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia do akt pełnomocnictwa upoważniającego do działania w ich imieniu. Uważamy, że opłata skarbowa powinna być pobierana tylko wówczas, kiedy urząd dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie czy zezwolenie, a nie za samo złożenie dokumentu, w tym wypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Czy jej zniesienie nie naruszy wpływów budżetowych?
Nie sądzimy, żeby tak się stało. W porównaniu z wysokością innych opłat wymienionych w ustawie o opłacie skarbowej zniesienie tej nie powinno znacznie uszczuplić dochodów gmin.
*Elżbieta Lutow
ekspert ze Związku Rzemiosła Polskiego