Podatnik uzyskał w 2009 r. dochody z dwóch umów zlecenia. Nie otrzymał od zleceniodawcy informacji PIT-11. Nie wie, czy powinien złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Przyczyną braku informacji PIT-11 od płatnika może być to, że przychody z umowy zlecenia podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym 18-proc. podatkiem dochodowym. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku przychodów z działalności wykonywanej osobiście m.in. na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, których suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. przychodu.

Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (przychód równa się dochodowi). Podatek pobrany przez płatnika jest podatkiem należnym. Jego ostateczne rozliczenie następuje u źródła, czyli w momencie poboru przez płatnika. Ponieważ takie przychody nie mają wpływu na wysokość podatku obliczanego w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, płatnik nie wystawia podatnikowi informacji PIT-11 od przychodów, od których w trakcie roku pobrał zryczałtowany podatek dochodowy będący podatkiem należnym. W konsekwencji podatnik nie wykazuje takich przychodów w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Jeżeli jednak przychody z umowy zlecenia nie polegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a brak PIT-11 od zleceniodawcy, wynika z niedopełnienia przez niego obowiązku wystawienia takiej informacji, podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochód uzyskany z umów zlecenia.

Reklama

Podstawa prawna
Art. 30 ust. 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).