Najpóźniej jutro trzeba wysłać do urzędu skarbowego zeznanie PIT za 2009 rok. Za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku podatnik może zostać ukarany. Błędy powstałe w wyniku pośpiesznego wypełniania PIT można poprawić w korekcie.
Akcja PIT za 2009 rok dobiega końca. Zostały dwa dni na wypełnienie i złożenie w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego. Wiele osób dopełnienie tego obowiązku zostawia na ostatnią chwilę. Warto jednak dokładnie i powoli wypełniać zeznanie. Pozwoli to uniknąć pomyłek i wizyt w urzędzie w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Gdy jednak pomyłka się nam przytrafi, trzeba będzie złożyć korektę PIT wraz z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn.

Pośpiech to zły doradca

Wypełniając rozliczenie roczne w pośpiechu, narażamy się na to, że możemy popełnić błędy. Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, zwraca uwagę, że wypełniając PIT, należy sprawdzić, czy korzystamy z właściwego formularza podatkowego – aktualnego oraz prawidłowo dobranego do rodzaju dochodów, jakie uzyskujemy. Korzystając z ulg, trzeba pamiętać o przygotowaniu, wypełnieniu i załączeniu do wysyłanego zeznania odpowiednich załączników (np. kontynuujący rozliczenia wydatków mieszkaniowych muszą wypełnić PIT/D, jeśli podatnik korzysta z innych odliczeń, w tym ulgi na dzieci, wypełnia PIT/O, rozliczając się razem z dzieckiem – PIT/M). Koniecznie należy sprawdzić, czy posługujemy się w zeznaniach właściwym NIP (bardzo częstym błędem jest wpisywanie NIP pracodawcy zamiast własnego) oraz trzeba kilkakrotnie sprawdzić, czy nasze obliczenia są prawidłowe – błąd na niekorzyść fiskusa może kosztować odsetki od niezapłaconej różnicy. Koniecznie trzeba zadbać, aby wszelkie odliczenia były prawidłowo udokumentowane, a więc podatnik musi posiadać odpowiednie rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów itd.
– Należy właściwie skorzystać z limitów, np. dotyczących ulgi na internet. Odliczenie zbyt dużej kwoty może skutkować zaniżeniem zobowiązania, a w konsekwencji zapłatą odsetek od niezapłaconej różnicy podatku – stwierdza Katarzyna Bieńkowska.Poprawianie błędów

Jak w każdym dokumencie, również w zeznaniu podatkowym możliwe są pomyłki. Szczególnie, jeżeli zeznanie przygotowywane i składane jest tuż przed 30 kwietnia. W takiej sytuacji – jak podkreśla Michał Grzybowski, doradca podatkowy, dyrektor w Ernst & Young – podatnik powinien złożyć korektę zeznania, odpowiednio zaznaczając to na pierwszej stronie rozliczenia wraz z wyjaśnieniami przyczyn jej przygotowania. Dodatkowo, o ile błąd spowodował zaniżenie zobowiązania podatkowego, należy wpłacić na konto urzędu skarbowego właściwą kwotę wraz z odsetkami. Jeżeli natomiast z korekty wynika większa kwota podatku do zwrotu lub mniejsza do zapłaty przez podatnika, do takiego zeznania należy dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
W pewnych sytuacjach urząd skarbowy może dokonać korekty zeznania samodzielnie. Jest to dopuszczalne, jeżeli rozliczenie zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki, a taka korekta powoduje zmianę zobowiązania podatkowego, zwrotu, nadpłaty lub straty nie większą niż 1 tys. zł.
– Takie skorygowane zeznanie urząd skarbowy doręcza podatnikowi, który jeżeli nie zgadza się z dokonanymi zmianami, może wnieść od niego sprzeciw – mówi Michał Grzybowski.Sankcje za brak PIT

Podatnik, który nie złoży zeznania rocznego w terminie ze swojej winy, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową i może zostać ukarany przez urząd skarbowy grzywną. Patrycja Cedro, asystent w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, podpowiada, że aby uniknąć kary, podatnik powinien niezwłocznie złożyć deklarację i uiścić należny podatek wraz z odsetkami podatkowymi.
Należy także złożyć pismo do urzędu, tzw. czynny żal, które powinno zawierać informację o niezłożeniu deklaracji w terminie, a także wyjaśnić przyczyny i okoliczności niezłożenia rozliczenia. Czynny żal będzie jednak skuteczny (nie zostaniemy ukarani za nieterminowe złożenie PIT) tylko wtedy, gdy przed złożeniem zawiadomienia organ skarbowy nie będzie miał udokumentowanej wiedzy o popełnionym czynie, czyli niezłożonej deklaracji podatkowej w terminie.
OPINIA
Magdalena Kobos
z Ministerstwa Finansów
Rozliczając się w ostatniej chwili, warto pamiętać, kiedy termin złożenia PIT i zapłaty podatku zostanie zachowany. W przypadku zeznań przesyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data stempla. To ważna informacja dla osób wysyłających zeznanie z zagranicy, bo stempel zagranicznej poczty nie będzie brany pod uwagę. Warto rozważyć złożenie PIT w polskim urzędzie konsularnym, bo tu decyduje data złożenia. Dla zeznań przesyłanych przez internet istotna jest data zarejestrowania w systemie MF na urzędowym potwierdzeniu odbioru. Jeśli chodzi o płatności, przy zapłacie gotówką decydujący jest dzień wpłacenia podatku w kasie urzędu lub na jego rachunek, a w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku podatnika na podstawie polecenia przelewu.
Roczny PIT składamy do końca kwietnia / DGP