Podatnik chcący dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na leki musi posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności przyjmowania leków. Zmiana leków powinna być odzwierciedlona w zaświadczeniu.
Osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny, mogą odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej m.in. wydatki na leki. Odliczeniu podlegają tylko te wydatki na medykamenty, które zalecił stosować stale lub czasowo lekarz specjalista. Przykładowo leki na serce musi przepisać kardiolog. W wielu przypadkach zdarza się, że lekarz w trakcie leczenia zmienia pacjentowi leki. Jeśli zatem podatnik odlicza w rocznym PIT wydatki na leki, które lekarz zmienił, to każda zmiana leków pociąga za sobą konieczność odzwierciedlenia tego w dokumencie od lekarza specjalisty. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pytanie.
Resort finansów wyjaśnił, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu podlegają m.in. ceny leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować je stale lub czasowo.
Przepis daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych wyłącznie na zakup leków. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia leku. Biorąc pod uwagę słownikowe znaczenie tego pojęcia, lekarstwo to substancja stosowana do leczenia chorób. Można stwierdzić, że w zakresie tej definicji nie mieszczą się np. cewniki, kompresy czy rękawiczki.
Jednak resort finansów nie jest właściwy do określenia, które medykamenty można uznać za leki. W tej sprawie wiążącej opinii może udzielić Ministerstwo Zdrowia.
4 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok