Wygaśnięcie należności na rzecz Skarbu Państwa określonej w tytule wykonawczym nie spowoduje umorzenia kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.
Ministerstwo Finansów w opublikowanych założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uściśla przepisy umożliwiające dochodzenie od zobowiązanego kosztów egzekucyjnych po wygaśnięciu należności głównej objętej tytułem wykonawczym.
Obecnie koszty egzekucyjne powstałe przy ściąganiu należności pieniężnej są dochodzone na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność. W przypadku gdy należność pieniężna objęta tytułem wykonawczym wygaśnie, postępowanie egzekucyjne jest umarzane.
Ministerstwo chce tak zmienić regulacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, aby koszty egzekucyjne należne od zobowiązanego były dochodzone przez organ egzekucyjny pomimo wygaśnięcia w toku egzekucji administracyjnej dochodzonego obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Jednocześnie postępowanie egzekucyjne będzie umorzone po wyegzekwowaniu należnych od zobowiązanego kosztów egzekucyjnych powstałych w egzekucji należności pieniężnej na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność. Nowy przepis nie powinien obejmować przypadków umorzenia postępowania egzekucyjnego, gdy urzędnicy stwierdzą, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.