Jeżeli uchylono decyzję, która była podstawą wystawienia tytułów wykonawczych, postępowanie egzekucyjne należy umorzyć.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organów podatkowych, które nie chciały zgodzić się na umorzenie postępowania egzekucyjnego. Sąd potwierdził, że organy nie mogą kontynuować postępowania, jeżeli nie ma decyzji, na podstawie której wydano tytuły egzekucyjne.
– W takim przypadku zawieszenie postępowanie nie wystarczy – wyjaśnił sędzia NSA Tomasz Zborzyński.
Organ musi umorzyć postępowanie i nie ma znaczenia, że zostanie wydana kolejna decyzja. Na podstawie nowych decyzji wydawane są nowe tytuły egzekucyjne, a całe postępowanie ma odrębny charakter.
W styczniu 2008 roku organ wystawił tytuł wykonawczy. Na jego podstawie organ egzekucyjny zajął wierzytelność z rachunku bankowego. W marcu postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone, bo w sprawie doszło do wstrzymania wykonania decyzji. Trzy miesiące później organ II instancji w znacznej części uchylił decyzję, która była podstawą wystawienia tytułu egzekucyjnego. Podatnik zażądał umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Organy jednak odmówiły. Podkreślały, że umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przeszkód o charakterze trwałym, uniemożliwiającym dalsze jego prowadzenie. W ich ocenie uchylenie decyzji, określającej wysokość zobowiązania oznacza jedynie, że do momentu wydania nowej decyzji, nie jest znana aktualna wysokość egzekwowanego podatku.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II FSK 360/09