Warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane do 23 kwietnia. W tym dniu wchodzi w życie ustawa skracająca terminy zwrotu z sześciu do czterech miesięcy.

Skrócone terminy wynikają z ustawy z 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (nr 56, poz. 338).

Istnieją dwa tryby zwrotu. Pieniądze można otrzymać w drodze decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu. Jeżeli wniosek nie budzi wątpliwości – zwrot jest dokonywany bez wydawania decyzji, w wysokości wskazanej we wniosku.

Zwrot części VAT na zakup materiałów budowlanych należy się osobom fizycznym ponoszącym wydatki w związku budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

O zwrot może ubiegać się osoba, która poniosła wydatki w związku z własną inwestycją mieszkaniową. Nie oznacza to jednak, że zwrot może uzyskać wyłącznie właściciel. Przysługuje on także najemcy, dzierżawcy, osobie, która korzysta z lokalu na podstawie umowy użyczenia itd. Dla urzędu skarbowego istotny będzie dokument potwierdzający tytuł prawny osoby składającej wniosek do remontowanego budynku lub mieszkania, którego zwrot dotyczy.

Składając wniosek w II kwartale 2010 r., odzyskać można 34 116,17 zł w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. Dla remontów limit zwrotu wynosi obecnie 14 621,21 zł.