Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy płatnikowi przysługuje wynagrodzenie od terminowo pobranych i wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. W analizowanym przez izbę przypadku bank wypłaca wynagrodzenia i odprowadza od nich należne zaliczki na PIT. Bank chciałby w związku z terminowym wpłacaniem zaliczek pobierać sobie wynagrodzenie.

Płatnikom zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. nr 240, poz. 2065) przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.

Przepisy nie nakazują płatnikom potrącania należnego wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili pobrany podatek, ani nie określają terminu, w jakim uprawnienie może być zrealizowane. Nie ma przeciwwskazań do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał czy też raz do roku. Należy jednak przyjąć, że uprawnienie to przysługuje przez cały okres istnienia zobowiązania podatkowego, a więc do upływu terminu jego przedawnienia. Trzeba pamiętać, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-11/10-3/MK1).