Podatnik może w kosztach uwzględnić wydatki na mieszkanie, które poniósł w czasie szukania chętnych do jego wynajęcia.
Podatniczka miała wątpliwości, czy może przychody z najmu pomniejszyć o koszty, jakie poniosła na mieszkanie w czasie, gdy szukała najemcy.
Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, kosztami są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.
Co jest celowe i potrzebne w ramach wynajmu lokalu, decyduje podatnik, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.
W przypadku czasowego zaprzestania wynajmu lokalu (budynku), jeżeli podatniczka w istocie udowodni, że czyniła starania dla pozyskania najemców, czyli nie zrezygnowała z najmu i lokal nie służył zaspakajaniu własnych potrzeb, wydatki poniesione w tym okresie w związku z utrzymaniem tego lokalu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2010 r. (nr IPPB1/415-14/10-2/ES).