Wydatki na remont domu, budowę drogi dojazdowej, zapłatę zaległego podatku nie będą kosztem przy zbyciu nieruchomości.
Podatniczka otrzymała w darowiźnie od męża dom, który on odziedziczył po rodzicach. Ponieważ nieruchomość była zadłużona (podatek od nieruchomości niezapłacony przez 12 lat), a spadkobiercy domagali się spłat, podatniczka sprzedała część nieruchomości. Przed sprzedażą poniosła jednak wydatki na remonty.
Według stołecznej izby, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie. Należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym są to wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, koszty sporządzenia przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłata notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa. W związku z tym kosztem odpłatnego zbycia nie mogą być np. zaległy podatek od nieruchomości oraz koszty: wyburzenia domu, remontu pomieszczenia gospodarczego na cele mieszkalne, ustanowienia drogi dojazdowej, przesunięcia ogrodzenia, spłaty spadkobierców.
Interpretacja indywidualna dyrektora IS w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r. (nr IPPB2/415-223/10-4/AS).